Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dostawa wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych warzyw i owoców oraz do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wągrowiec, dnia 29.12.2014r.

ul. Kościuszki 59,

62-100 Wągrowiec

tel./faks. 0-67 26 22 481

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych warzyw i owoców oraz ryb do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.


Numer ogłoszenia : 415322-2014 data zamieszczenia 19.12.2014

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dostawa wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych warzyw i owoców oraz do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759)

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu –na dostawę wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych warzyw i owoców oraz ryb do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W myśl art.93 ust 1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającej wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Z uwagi na powyższe, dokonanie czynności unieważnienie postępowania stało się konieczne i uzasadnione.

Kalendarium wydarzeń

Brak wydarzeń

Baner GadżetyBaner PCK Wągrowiec